વ્યવસાયિક આરોગ્યના મુદ્દાને ઉજાગર કરવા માટે ઉપયોગી સંપર્ક

શ્રી જગદીશ પટેલ
પીપલ્સ ટ્રેનિંગ ઍન્ડ રિસર્ચ સેન્ટર
 43-શ્રીનાથધામ ડુપ્લેક્ષ,દિનેશ મીલ-ઉર્મી રોડ,
વડોદરા-390 007
ફોનઃ 0265-2345576  
Type rest of the post here