બાળ અધિકારના મુદ્દા અંગે સમૂહ માધ્યમો માટે ઉપયોગી સંપર્ક

શ્રી સુખદેવ પટેલ
(નેશનલ કાઉન્સિલ ફોર પ્રોટેક્શન ઑફ ચાઇલ્ડ રાઇટ્સ-એનસીપીસીઆરના ગુજરાતના પ્રમુખ)
ગણતર
છેલ્લુ ટેનામેન્ટ, ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, પ્રભા કોલોની,
ઉસ્માનપુરા અન્ડરબ્રીજની પૂર્વ છેડે,
વિદ્યાનગર હાઈસ્કૂલ પાસે,
ઉસ્માનપુરા, અમદાવાદ.
ફોન: 27542681 મો-9825012036  
શ્રી રાજેશ ભટ્ટ 
સ્વપથ ટ્રસ્ટ 
 5/એ ઓરિએન્ટ એપાર્ટમેન્ટ, એરોમા સ્કૂલની બાજુમાં,
સોમનાથ રોડ, ઉસ્માનપુરા,અમદાવાદ.
 ફોનઃ 079-2755 6163 
શ્રી મીનાક્ષિબહેન શુક્લ 
ચેતના 
બી બ્લૉક, ત્રીજે માળ, સુપથ-બે, 
વાડજ બસ ટર્મિનસ પાસે, 
આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ-380 013. 
 ફોનઃ 27559976/77, 27569100 ફેક્સઃ 27559978