પાણી સ્વચ્છતા (કુદરતી સંસાધનોનું જતન, ખારાશ, દરિયાકિનારાના પ્રશ્નો, પીવાનું પાણી અને જળ સંચય-પ્રશ્નો તથા પ્રયાસો, સ્વચ્છતા)ના મુદ્દા અંગે સમૂહમાધ્યમો માટે ઉપયોગી સંપર્ક:

શ્રી નફિસાબહેન બારોટ
ઉત્થાન
36, ચિત્રકુટ ટ્વીન્સ, મેનેજમેન્ટ એન્કલેવ પાછળ,
નહેરૂ પાર્ક, વસ્ત્રાપુર, અમદાવાદ.
ફોનઃ 26750213, 26751023
નફીસાબહેન- 9825326809

શ્રી અપૂર્વભાઈ ઓઝા
એકેઆરએસપી(આઈ)
9-10મો માળ, કૉર્પોરેટ હાઉસ, દિનેશ હૉલ સામે,
આશ્રમ રોડની બાજુમાં, અમદાવાદ-9.
ફોનઃ66312451/61 ફેક્સઃ 66312471

શ્રી રાજેન્દ્રભાઈ-શ્રી રૂપલબહેન (દંપતી/ વ્યક્તિ વિશેષ)
નેશનલ સેન્ટર ફોર પીપલ્સ એક્શન ઈન ડિઝાસ્ટર પ્રિપેડનેશ (એનસીપીડીપી)
એ-6, મનાલી એપાર્ટમેન્ટ, એએમએની સામે,
આઈઆઈએમ રોડ, વસ્ત્રાપુર, અમદાવાદ-15.
ફોનઃ 26309712, 26438012
મો. 9825305219, ફોનઃ 30920065 (ઑ)
શ્રી ચંદ્રિકભાઈ- મો. 9825096506 (અંતરીક્ષ ફ્લેટ)

શ્રી સુદર્શનભાઈ આયંગર (કુલનાયકશ્રી)
ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ
ઇન્કમટેક્ષ, અમદાવાદ-380014.
ફોનઃ 27541392 ફેક્સઃ 27542547
સંશોધન કેન્દ્રઃ 27545165

શ્રી હરિણેશભાઈ પંડ્યા
જનપથ
બી-3, સહજાનંદ ટાવર, વેજલપુર રોડ,
જીવરાજપાર્ક, અમદાવાદ-380 051.
ફોનઃ 26821553,26820719
હરિણેશભાઈ- 9824048842
પંક્તિબહેન જોગ - 9426519691
રેખાબહેન મહેતા (અગરિયા હિત રક્ષક મંચ) 9825055048
માહિતી અધિકાર હેલ્પલાઈન (જનપથ)- 9924085000

શ્રી સચીનભાઈ ઓઝા
ડેવલપમેન્ટ સપોર્ટ સેન્ટર
ગવર્નમેન્ટ ટ્યુબવેલ પાસે, બોપલ, અમદાવાદ.
ફોનઃ 02717-235994-95, 98
ફેક્સઃ 02717-235997

શ્રી સૂર્યકાન્તભાઈ પરીખ
નાસા ફાઉન્ડેશન
ચોથે માળ, સહયોગ કોમર્શિયલ સેન્ટર,
દિનબાઈ ટાવર સામે, લાલદરવાજા, અમદાવાદ-380001.
ફોનઃ 25503996, 25510645
સૂર્યકાન્તભાઈ: 9898003996

શ્રી ઈન્દુકુમાર જાની
નયા માર્ગ - પાક્ષિક
ખેતભવન, ગાંધી આશ્રમ પાસે,
અમદાવાદ-380 027.
ફોનઃ 26303415

નિયામકશ્રી
પ્રવાહ
જી-2 રક્ષા ઍપાર્ટમેન્ટ, 200 આઝાદ સોસાયટી,
આંબાવાડી, પોલિટેકનીક રોડ, અમદાવાદ
ફોન: 26762590,26763984

શ્રી ઈશ્વરભાઈ પટેલ
સફાઈ વિદ્યાલય
ગાંધી આશ્રમ, સાબરમતી,
અમદાવાદ-380 027.

પ્રૉ. ઈન્દીરાબહેન હિરવે
સેન્ટર ફોર ડેવલપમેન્ટ ઑલ્ટરનેટિવ્સ
ઈ-71, આકાશ, જજીસ બંગલો રોડ,
લાડ સોસાયટી પાછળ, વસ્ત્રાપુર, અમદાવાદ.
ફોનઃ 26758640, 26763160, મો. 982461837