ખેતી - સજીવ ખેતીના મુદ્દા અંગે સમૂહમાધ્યમો માટે ઉપયોગી સંપર્ક:

શ્રી સુદર્શનભાઈ આયંગર (કુલનાયકશ્રી)
ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ
ઇન્કમટેક્ષ, અમદાવાદ-380014.
ફોનઃ 27541392 ફેક્સઃ 27542547
સંશોધન કેન્દ્રઃ 27545165

શ્રી સચીનભાઈ ઓઝા
ડેવલપમેન્ટ સપોર્ટ સેન્ટર
ગવર્નમેન્ટ ટ્યુબવેલ પાસે, બોપલ, અમદાવાદ.
ફોનઃ 02717-235994-95, 98
ફેક્સઃ 02717-235997

શ્રી ઈન્દુકુમાર જાની
નયા માર્ગ - પાક્ષિક
ખેતભવન, ગાંધી આશ્રમ પાસે,
અમદાવાદ-380 027.
ફોનઃ 26303415

શ્રી રમેશભાઈ પટેલ
સૃષ્ટિ
ગુજરાત યુનિ. બોયઝ હોસ્ટેલ કૅમ્પસ,
યુનિ. લાઈબ્રેરી પાસે, નવરંગપુરા, અમદાવાદ.
ફોનઃ 27913293, 27912792