આરોગ્ય - વ્યવસાયિક આરોગ્યના મુદ્દા અંગે સમૂહમાધ્યમો માટે ઉપયોગી સંપર્ક:

નિયામકશ્રી
ઇન્ડિયા રીનલ ફાઉન્ડેશન
60-61, એ-વીંગ નોબલ્સ, નેહરૂ બ્રીજ સામે,
આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ-390009.
ફોનઃ 26584251 ફેક્સઃ 26587042

શ્રી રઘુનાથભાઈ મનવર
ઓક્યુપેશનલ હેલ્થ એન્ડ સેફ્ટી એસોસીએશન
નિર્ણયનગર, સેક્ટર-1, ઘર નં. 217,
ચાંદલોડીયા રોડ, અમદાવાદ-382 481.
ફોનઃ 27620088, મો. 9327003467

શ્રી ઈન્દુકુમાર જાની
નયા માર્ગ - પાક્ષિક
ખેતભવન, ગાંધી આશ્રમ પાસે,
અમદાવાદ-380 027.
ફોનઃ 26303415
મો. 9925918095

નિયામકશ્રી (એચઆઈવી/એઈડ્સ)
પ્રોજેક્ટ સપોર્ટ યુનિટ
બીજો અને ત્રીજો માળ, બી. જે. હાઉસ,
બાટા શો રૂમની ઉપર, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ-9.
ફોનઃ 26573795/ 5981/ 6241, ફેક્સઃ 26576530

શ્રી હેમાલીબહેન
પ્રોજેક્ટ સપોર્ટ યુનિટ (એએમસી)
101, અક્ષત, મીઠાખળી છ રસ્તા,
ક્રોસ વર્ડની સામે, અમદાવાદ-380 009.
ફોનઃ 30914717, ફેક્સઃ 26560475
મો. 9825446666

નિયામકશ્રી
ચેતના (મહિલા અને બાળ આરોગ્ય)
બી બ્લૉક, ત્રીજે માળ, સુપથ-બે,
જૂના વાડજ ટર્મિનસ પાસે, આશ્રમ રોડ,
અમદાવાદ-380 013.
ફોનઃ 27559976/77, 27569100
ફેક્સઃ 27559978