આદિવાસીઓને લગતા મુદ્દાઓ વિશે સંપર્ક

શ્રી અપૂર્વભાઈ ઓઝા
એકેઆરએસપી(આઈ)
9-10મો માળ, કૉર્પોરેટ હાઉસ, દિનેશ હૉલ સામે,
આશ્રમ રોડની બાજુમાં, અમદાવાદ-9.
ફોનઃ66312451/61 ફેક્સઃ 66312471

શ્રી સુદર્શનભાઈ આયંગર (કુલનાયકશ્રી)
ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ
ઇન્કમટેક્ષ, અમદાવાદ-380014.
ફોનઃ 27541392 ફેક્સઃ 27542547
સંશોધન કેન્દ્રઃ 27545165

શ્રી પૌલોમીબહેન મિસ્ત્રી
દિશા
9, મંગલદીપ ફ્લેટ્સ, ગાંધી આશ્રમ પાસે,
અમદાવાદ-380 027.
ફોનઃ 27559842, ફેક્સઃ 27556782
મો. 9427303306

શ્રી ઈન્દુકુમાર જાની
નયા માર્ગ - પાક્ષિક
ખેતભવન, ગાંધી આશ્રમ પાસે,
અમદાવાદ-380 027.
ફોનઃ 26303415
મો. 9925918095

નિયામકશ્રી
બિહેવિયરલ સાયન્સ સેન્ટર
સેન્ટ ઝેવિયર્સ કૉલેજ કેમ્પસ, અમદાવાદ-380 009.
ફોનઃ 26304928, 26303577, ફેક્સઃ 26307845