સંપર્ક

ચરખા-વિકાસ સંચાર નેટવર્ક

702, સાકાર-4, મા. જે. પુસ્તકાલય સામે,
આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ - 380 006
ફોનઃ 079-2658 3305,
ફેક્સઃ 079-26588958
Email: charkhaguj@gmail.com
Website: www.charkhagujarat.org


‘ચરખા’ના કાર્યાલય સુધી પહોંચવામાં આપને આ નક્શો મદદરૂપ થશે...View Larger Map

2 ટીપ્પણી:

કાર્તિક મિસ્ત્રી કહ્યું...

સરસ છે. વાંચનવર્તુળનાં સભ્ય બનવું હોય તો શું કરી શકાય?

KRISHNA કહ્યું...

'VANCHAN VARTUL' IS CHANC FOR KNOW FOR GUJRATI LITRETURE, ALL GUJARTIS. BECAUSE OF NOW EVERY PERSON BUSY FOR WORK. SO 'VANCHAN VARTUL' IN IS SORT OUT OF GUJRATI BOOK, SO PEOPLE THAT READ ATICAL SO IMPROV GUJARTI LITERTURE.